הסכם שירותים - Dun & Bradstreet
הגנה עסקית
צמיחה עסקית

הסכם שירותים – קבלת דו”ח ריכוז נתונים רגיל

הסכם שירותים – קבלת דו”ח ריכוז נתונים רגיל

 

  1. המשתמש (להלן: “המזמין”) באתר האינטרנט של די אנד בי החברה לנתוני אשראי בע”מ (להלן בהתאמה: “האתר” ו – “החברה”) מזמין בזאת מהחברה דו”ח/דו”חות ריכוז נתונים רגיל/ים (להלן בהתאמה: “הדו”ח” ו – “השירות”), שיינתן למזמין באמצעות האתר, בהתאם להוראות הדין, לרבות לחוק נתוני חוק נתוני אשראי, תשע”ו – 2016 (להלן: “החוק”), לתקנות נתוני אשראי, תשע”ח – 2017 (להלן: “התקנות”) לכללי נתוני אשראי (הוראות שונות) תשע”ח – 2017 (להלן: “הכללים”), ולהוראות, ההנחיות והכללים שיקבעו מעת לעת על ידי הממונה על שיתוף באשראי (להלן בהתאמה: “חקיקת נתוני אשראי” ו – “הממונה”), וכן בהתאם לתנאי התקשרות אלה (להלן: “ההסכם”). 

 

  1. הצהרות והתחייבויות של החברה

החברה מצהירה ומתחייבת בזאת כדלקמן:

 

2.1.              כי הינה לשכת אשראי, כהגדרת מונח זה בחוק.

2.2.              כי היא מכירה את הוראות חקיקת נתוני אשראי ותפעל בהתאם להוראות כאמור בכל הקשור והנוגע עם התחייבויותיה כלשכת אשראי.

2.3.              כי במתן השירות תפעל לטובת המזמין וללא ניגודי עניינים, באופן שלא תעדיף את ענייניה או ענייניו של אחר על פני טובת המזמין.

2.4.              כי בעת מתן השירות תנהג ברמת זהירות ובמיומנות להבטחת ענייניו של המזמין.

2.5.              כי תשמור על סודיות נתוני האשראי (כהגדרתם בסעיף 3.1 להלן), לרבות מסמכים שיועברו לידיה לצורך מתן השירות ותוכנם, וכל פרט אחר בדבר ענייניו הפרטיים או צנעת חייו האישיים של המזמין.

 

  1. הצהרות והתחייבויות המזמין

המזמין מצהיר ומתחייב בזאת כי ידוע לו ש:

3.1.              החברה תקבל את דו”ח ריכוז הנתונים, וכן נתוני אשראי, כהגדרתם בחוק, הכלולים בדו”ח (להלן: “נתוני אשראי”) ממאגר נתוני אשראי שהוקם על ידי בנק ישראל בהתאם להוראות החוק (להלן: “המאגר”).

3.2.              הדו”ח יועבר לו על ידי החברה כפי שהוא (“AS IS“), וכי אין לחברה כל שליטה על נתוני האשראי הכלולים בדו”ח.

3.3.              השגות על תוכן המידע הכלול בדו”ח יש להפנות אך ורק לבנק ישראל או למקור המידע (כהגדרתו בסעיף 19 לחוק).

3.4.              ככל שביקש מבנק ישראל כי נתוני האשראי אודותיו לא יכללו במאגר, הרי שלא יהיה בידי החברה כדי להעניק לו את השירות.

3.5.              מתן השירות מותנה בקבלת הדו”ח מבנק ישראל. באישורו את הסכם זה, מוותר המזמין על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה במקרה שבו לא יהא בידי החברה כדי להעניק לו את השירות כאמור, כולו או חלקו, בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה.

3.6.              חתימתו על הסכם זה מהווה, הסכמה מפורשת מטעמו, לכל דבר ועניין, לקבלת השירות.

 

  1. השירות

4.1.              כנגד תשלום התמורה (כהגדרתה בסעיף 5 להלן) על ידי המזמין, תעניק החברה למזמין את השירות.

4.2.              השירות יכלול מתן דו”ח ריכוז נתונים רגיל אודות המזמין, כפי שהתקבל מהמאגר.

4.3.              הדו”ח, אשר יהיה נעול בסיסמה, יישלח על ידי החברה למזמין באמצעות כתובת הדוא”ל שמסר המזמין בעת ביצוע הזמנת השירות.

 

  1. התמורה

5.1.              השירות יוענק למזמין תמורת סך של 37 ₪ (כולל מע”מ), המחיר הקובע הוא המחיר כפי שמופיע במחירון החברה אותה העת, ובצירוף אגרה (ככל שתחול), בהתאם לצו האגרות שיפרסם הממונה.

5.2.              המזמין לא יוכל לבטל את הזמנתו לקבלת השירות לאחר ביצועה. בהתאם, מובהר כי תשלומי התמורה המפורטים בסעיף 5.1 לעיל לא יוחזרו לידי המזמין, בכל מקרה, לרבות במקרים בהם הדו”ח לא יתקבל מבנק ישראל מכל סיבה שהיא (היעדר נתונים במאגר; אי הכללה; וכיו”ב).

 

  1. אחריות

6.1.              כל אחד מהצדדים יהא אחראי על פי דין כלפי משנהו לכל אובדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד ישירים. על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם כי אף אחד מהצדדים לא יחויב, בכל מקרה, בכל נזק עקיף ו/או תוצאתי.

 

  1. שונות

7.1.              ידוע למזמין כי הוא זכאי לקבל את הדו”ח ישירות מבנק ישראל, בהתאם לתעריפים הקבועים באתר בנק ישראל.

7.2.              כל איחור, ויתור, ארכה, או הנחה בקשר לתנאי כלשהו מהוראות הסכם זה לא יהיו ברי תוקף אלא אם יעשו מראש ובכתב וייחתמו על ידי הצדדים.

7.3.              השירות אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ לביצוע ו/או אי ביצוע של פעולות, ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המזמין ומתן ייעוץ מקצועי פרטני. המזמין יישא באחריות בלעדית לתוצאות פעולותיו על פי הדו”ח.

7.4.              המזמין מאשר קבלת חשבונית דיגיטלית בגין תשלום התמורה באמצעות דוא”ל. כל הודעה לעניין הסכם זה, לרבות חשבונית כאמור, אשר תישלח למזמין בדוא”ל, תיחשב כאילו הגיעה ליעדה עם מסירתה.

7.5.              הסכם זה מבטא וממצה את כל המוסכמות בין המזמין לבין החברה לגבי כל העניינים והנושאים הנדונים בו, והוא מבטל ומחליף כל מצג, הסכם, משא ומתן, התחייבות, וכל מסמך אחר, ששרר ו/או הוחלף בין הצדדים (בין בע”פ ובין בכתב) בנושאים ובעניינים האמורים, קודם לחתימתו.

7.6.              מוסכם בזאת, כי לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב – יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין או סכסוך הקשור להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

7.7.              המזמין מאשר בזאת, כי על פי הוראות סעיף 30 א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982, הובא לידיעתו והוא מסכים כי החברה תהא רשאית לפנות אליו בדוא”ל על מנת להציע לו שירותים ו/או מוצרים של החברה, הכול – בכפוף, להוראות חקיקת נתוני אשראי ולכל דין.

יצירת קשר

מלאו את הפרטים ומומחי דן אנד ברדסטריט
ילוו אתכם במציאת הפתרון שמתאים לכם

פניתך התקבלה,
נציגנו יחזרו אליך בהקדם

דן אנד ברדסטריט

פתרונות מידע גלובליים

צמיחה עסקית

הגנה עסקית

לשכת אשראי

פתרונות בהתאמה אישית

כתבות ומאמרים מקצועיים

כל הזכויות שמורות 2019 © דן אנד ברדסטריט ישראל