מדיניות פרטיות באתר דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ
הגנה עסקית
צמיחה עסקית

מדיניות פרטיות

1.  חברת דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע”מ (להלן: “החברה“) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר (להלן: “האתר“).

2.  המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמשים להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה באתר.

3.  מדיניות הפרטיות, כפי שתפורט להלן, תבהיר למשתמשים שעושים שימוש באתר (להלן: “המשתמש” או “המשתמשים“) את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודותיהם באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע וכיצד החברה שומרת את המידע ומטפלת בו.

4.  מסירת המידע לחברה, בין בעל-פה ובין בכתב, תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית כלשהי. המידע יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. החברה לא תעביר מידע ולא תציג מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות פרטיות זו.

5.  שימוש באתר מהווה את הסכמתו של המשתמש לאמור במדיניות פרטיות לרבות בכל הקשור לאיסוף, שמירה, אחסון, העברת מידע לצדדים שלישיים ועוד, וכן כי קרא את מדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה, הבין אותה והוא מסכים כי תחול עליו ללא יוצא מן הכלל. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור במדיניות פרטיות זו, עליו להימנע מביצוע כל שימוש באתר.

מהו מידע?

6. במדיניות זו, משמעות המונח “מידע” הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (“החוק“).

המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש

7. מידע שהמשתמש מוסר לחברה בין היתר בקשר עם שימוש באתר, רכישת מוצרים ושירותים באתר ועוד;

8.  מידע שנאסף מרשת האינטרנט;

9. מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה באתר;

10. מידע שהמשתמש מוסר כאשר הוא מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה, לקבל מהחברה דברי פרסומת ועדכונים, שנציג החברה ייצור עימו קשר ועוד.

11. באמצעות ובקשר עם השימוש באתר.

המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש

12. החברה לא תאסוף כל מידע אודות המשתמשים אלא כמפורט במדיניות הפרטיות ולשם המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות.

13. החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):

(1) שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא”ל), כתובת.

(2) החברה שמעסיקה את המשתמש ותפקיד המשתמש.

(3) פירוט רכישות שביצע המשתמש באתר.

(4) כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר.

14. בנוסף, במהלך השימוש באתר, החברה תאסוף מידע לא מזהה אודות המשתמשים, אשר אינו חושף את זהותם האישית של המשתמשים כמפורט במדיניות הגנת פרטיות זו.

המטרות לשמן החברה אוספת מידע:

15. המידע ישמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

(1) לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה;

(2) לשם הפעלה וניהול של האתר לרבות שיווק, פרסום, קידום מכירות ועידוד רכישות;

(3) על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;

(4) לשם פיתוח ותפעולו של האתר;

(5) לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;

(6) לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;

(7) לשם יצירת קשר עם המשתמש;

(8) לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים;

(9) לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;

(10) לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים;

(11) לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט ועשויים להתאים להעדפותיהם;

(12) ניתוח פרופילים של המשתמשים באתר לשם שיווק מוצרים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט;

(13) לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;

(14) לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;

(15) לצרכים פנימיים של החברה;

(16) לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

(17) לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;

(18) לשם עמידה בהוראות כל דין.

העברה של המידע

16. החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.

17. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

18. החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

(1) צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות שליחויות ולוגיסטיקה, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.

(2) אם יתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.

(3) בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.

(4) במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.

(5) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.

(6) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

(7) בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

19. בנוסף לאמור, החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע אינה תואמת את הוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל.

20. החברה עושה שימוש בספקים שמעניקים שירותי סליקה באינטרנט (להלן: “ספקי השירות“). סליקת תשלומים מבוצעת באמצעות ספקי השירות בלבד, והחברה אינה צד לכך. לפיכך, כאשר משתמש רוכש מוצרים ושירותים באתר, הוא יתבקש למסור מידע ופרטים אודותיו לרבות פרטי כרטיס אשראי ומידע נוסף ישירות לספקי השירות. מסירת המידע והשימוש במידע שייאסף על יד ספקי שירות כאמור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספקי השירות ואלה יחולו על המשתמש בנוסף לתנאי השימוש באתר דנן ומדיניות פרטיות זו, ועל המשתמש האחריות לבדוק את המדיניות של ספקי השירות לפני ביצוע תשלומים.

21. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לספקי שירות לרבות בכל הקשור לאיסוף המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד.

איסוף מידע לא מזהה

22. החברה והאתר עושים שימוש ב – Cookies וטכנולוגיות אחרות. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, פעולות שביצע משתמש באתר, משך הזמן ששהה משתמש באתר, מידע שמשתמש צפה באתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח גילאים של משתמש, סוג המכשיר ממנו נכנס לאתר, תחומי עניין של משתמש, כתובת ה-IP של משתמש (קרי, כתובת המחשב של משתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד.

23. החברה תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל  את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג’ ברחבי האינטרנט, ב- Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר.

24. החברה עושה שימוש בעוגיות של צדדים שלישיים כגון ,Facebook ,Google  ,Instagramטאבולה, Linkedin ועוד אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות של הצדדים השלישיים כאמור  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור.

25. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתר לרבות מידע מצרפי, מידע סטטיסטי ועוד ובין היתר רשאית להעביר מידע לא מזהה לצדדים השלישיים כמפורט לעיל.

26. החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים של Google Analytics  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, במדיניות הפרטיות של Google Analytics.

27. משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות יאספו במחשבו, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע..

קישור לאתרים אחרים

28. האתרים עשויים להציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים אשר החברה אינה מפקחת עליהם ואינה בודקת אותם, את מהימנותם, את חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. השימוש באתרים של צדדים שלישיים כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולכן על המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל.

אבטחת מידע והגבלת אחריות

29. החברה נוקטת באמצעים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין, ובכל עת שבה משתמשים מוסרים מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמשים עושים זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

הגבלת אחריות

30. החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.

תקופת החזקה של המידע

31. החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

מידע על אנשים אחרים

32. אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של המידע אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו.

זכות עיון ותיקון המידע

33. הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת  באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 39 למדיניות פרטיות זו להלן.

הדין החל וסמכות השיפוט

34. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

35. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

שינויים ועדכונים

36. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.

שונות

37. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

38. אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

יצירת קשר  

39. כל שאלה לעניין השימוש באתר ולעניין הנושאים המפורטים במדיניות הפרטיות ניתן להפנות לשירות לקוחות החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected].

יצירת קשר

מלאו את הפרטים ומומחי דן אנד ברדסטריט
ילוו אתכם במציאת הפתרון שמתאים לכם

פניתך התקבלה,
נציגנו יחזרו אליך בהקדם

דן אנד ברדסטריט

פתרונות מידע גלובליים

צמיחה עסקית

הגנה עסקית

לשכת אשראי

פתרונות בהתאמה אישית

כתבות ומאמרים מקצועיים

כל הזכויות שמורות 2019 © דן אנד ברדסטריט ישראל