terms - Dun & Bradstreet
Business Protection
Business Promotion

תנאי השימוש באתר דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע”מ

1. מבוא

1.1.ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע”מ (להלן בהתאמה: (להלן ״האתר״ ו-״החברה״). הפתרונות המתקדמים מבית דן אנד ברדסטריט מאפשרים לערוך מעקב אחר שינויים חיוביים ושליליים במצבם של מתחרים, ספקים ולקוחות בישראל ובעולם, במטרה לנהל בצורה אופטימאלית את הסיכונים ולאתר את ההזדמנויות העסקיות.
1.2.השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו (“תנאי השימוש“), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר (“המשתמש/ים“).
1.3.לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, אינך רשאי לעשות שימוש באתר. כל כניסה אל האתר או שימוש בו יעידו כי קראת והסכמת לתנאי השימוש באתר, ללא כל הגבלות וסייגים.
1.4.תנאי השימוש של האתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
1.5.החברה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים באתר לכל דבר ועניין החל מרגע פרסום תקנון מעודכן של תנאי שימוש באתר.
1.6.החברה רשאית בכל עת, מבלי לתת על כך הודעה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. כמו כן, החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.
1.7.ניתן למצוא באתר מידע רב בתחומים שונים, לרבות אך לא רק, שירותי מידע עסקי, דוחות מידע אודות חברות שונות במשק, עצי בעלויות, איתור הזדמנויות עסקיות מן הארץ ומחו”ל, פרופילים אודות חברות שונות במשק, כתבות, תמונות ועוד.
1.8.זכור, עם יצירת חשבון המשתמש באתר תהיה אחראי באופן מלא לכל פעולה שתבוצע תחת חשבונך, זאת גם אם איבדת את פרטי המשתמש ו/או הסיסמה שלך וגם אם צד ג׳ יבצע בהם שימוש בהעדר הרשאה מפורשת ממך.
1.9.לידיעתך, החברה נעזרת במנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, חשיפת מידע או תקלות והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר, ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה בעניין זה.
2. יצירת חשבון משתמש באתר והשימוש בו

2.1.על מנת לאפשר גישה מאובטחת לחלק מן התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר ייתכן שתידרש ליצור לעצמך חשבון משתמש על ידי מילוי פרטים באתר ובחירת שם משתמש וסיסמה. לחילופין, ככל שאתה לקוח עסקי של החברה, ייתכן וקיבלת שם משתמש וסיסמא מן החברה.
2.2.שים לב, על מנת לשמור על אבטחת המידע באתר, הנך נדרש שלא למסור את סיסמתך ו/או שם המשתמש שלך לצד שלישי כלשהו ולדווח לחברה על כל מקרה של שימוש בהיעדר הרשאה ו/או אובדן פרטים אלו כאמור. כמו כן, הנך מתחייב שלא להשתמש בסיסמה ו/או בשם המשתמש של אחר.
2.3.זכור, עם יצירת חשבון המשתמש באתר תהיה אחראי באופן מלא לכל פעולה שתבוצע תחת חשבונך, זאת גם אם איבדת את פרטי המשתמש ו/או הסיסמה שלך וגם אם צד ג׳ יבצע בהם שימוש בהעדר הרשאה מפורשת ממך.
2.4.הנך מצהיר בזאת כי כל הנתונים שיימסרו על ידך לחברה בעת יצירת חשבון משתמש באתר ו/או בעת רכישה אחרת באתר ו/או בכל עת בו הנך מוסר את פרטייך לחברה לצורך רכישת שירות או מוצר – הנם נכונים, מלאים ועדכניים. מסירת פרטי רישום כוזבים מהווה, לכאורה, עבירה פלילית והחברה שומרת על זכותה לנקוט נגדך בהליכים בגין כל נזק שייגרם לחברה, במישרין או בעקיפין, עקב כך.
2.5.החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום ממשתמש מסוים גישה לשירותים המסופקים באמצעות האתר, וזאת במקרים של חשד לעבירה על החוק ו/או הפרת תנאי השימוש באתר ו/או במקרים של הפרעה לפעילותו התקינה של האתר.

3. תנאים כלליים לרכישת מוצרים ושירותים באמצעות האתר

3.1.שים לב, בכל מקרה של רכישת שירות באתר, יחולו, בנוסף על תנאי השימוש הכללים של האתר, גם התנאים הספציפיים לרכישת השירות, ככל שיהיו כאלו. כמו כן, במקרה של סתירה בין ההוראות הקבועות בתנאי השימוש הספציפיים לבין ההוראות בתנאי שימוש אלה, יחולו תנאי השימוש הקבועים בהסכם הספציפי.
3.2.באתר מציעה החברה, מעת לעת, מגוון של הצעות, מוצרים ושירותים (להלן: ״הצעות״). יובהר, כי תוקפן של הצעות אלו הינו בהתאם לאמור בתנאיה של כל ההצעה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי, כל הצעה ו/או תעריפים המפורטים או המצויים באתר, וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.
3.3.המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע״מ, כפי שיחול בעת ביצוע ההזמנה.
3.4.ביצוע רכישות והזמנות שירותים באמצעות האתר יתאפשר אך ורק לבני 18 ומעלה, בעלי תא דוא״ל פעיל, שהם אזרחי ישראל (בעלי ת.ז. תקפה) וכרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל.
3.5.תנאי מוקדם לכניסת הזמנה כלשהי לתוקף הינו קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת השירות שהוזמן.
3.6.בכפוף להוראות הדין, החל ממועד אישור ביצוע ההזמנה על-ידי החברה, תהא חייב במלוא עלות עסקת הרכישה שביצעת, לרבות עלויות טיפול בהזמנה.
3.7.מועד קבלת ההזמנה כפי שיירשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ועניין, ורישומי החברה בעניין זה יהוו ראיה מכרעת בנדון.
3.8.אספקת שירות שהוזמן באתר תהא כנקוב בתנאי הזמנתו. למען הסר ספק, חישוב ימי אספקת השירות ייעשה ביחס לימי עבודה בלבד.

4. קישורים ומידע המוצג באתר

4.1.האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, תכני שירותים, פרסומות וכיוצא באלו המוצגים באתר ואשר נמסרו לחברה על ידי צדדים שלישיים, ומוצגים באתר כפי שהם (as is) (להלן: “קישורים ופרסומות“). החברה אינה מפקחת על הקישורים והפרסומות או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין הקישורים והפרסומות, התוכן שיפורסם בהם או בכל אתר אחר המקושר אליהם או לאתר.
4.2.החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות למפעילי אתרים אלה או דפים אלה, בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.

5. פרטיות

5.1.החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של החברה אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.
5.2.החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון מהפרטים המזהים של המשתמשים באתר (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו”ב) (להלן: “מידע אישי” או “פרטים אישיים“), אשר יגיעו לרשותה ולידיעתה באמצעות השימוש באתר ו/או שהועברו על ידי המשתמשים מרצונם החופשי. החברה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילותה העסקית של החברה ובהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.
5.3.משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל. משתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור, יעשה זאת באמצעות פנייה בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני לחברה לכתובת: [email protected].

6. אחריות

6.1.מובהר כי אחריות החברה בגין השירותים הניתנים באתר תהא בהתאם לתנאי ההתקשרות של כל שירות.
6.2.שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו או בלא הפסקה ושיהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות.
6.3.השימוש באתר יהיה על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. בעשיית שימוש באתר הנך מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים המוצעים בו, זמינותם, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך ודרישותיך.
6.4.משתמשי האתר פוטרים בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה משימוש באתר.
6.5.הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק שייגרם לחברה בשל מעשה או מחדל שלך בקשר עם שימושך באתר, וזאת מייד עם דרישתה הראשונה של החברה.

7. קניין רוחני

7.1.כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכנו, לרבות הטקסטים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקודים, התמונות, העימוד, סימני המסחר, זכויות היוצרים, הסודות המסחריים ושירותי התוכן הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות, לשדר, להציג לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר ו/או בכל חלק מהם, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הרשאה, ככל שתינתן.
7.2.אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא ההסכמה בכתב של החברה.

8. סמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.

Contact Us

Complete the following details and our Dun & Bradstreet
experts will guide you in finding your optimal solutions:

The form was submitted
We will come back shortly

All Rights Reserved 2023 © Dun & Bradstreet Israel Ltd.

Dun & Bradstreet

Global Solutions

Business Promotion

Business Protection

Personally Tailored Solutions

Articles

All Rights Reserved 2023 © Dun & Bradstreet Israel Ltd.